این طراحی را تقدیم می کنم

به کسی که دوست داشت ، ولی وقت گفتنش رو پیدا نکرد!!

ولی تا فرصت باقیست ، تا کسی دیگر نگفته،

  تا از دست ندادمت ، تا تو تغییر نکردی ، تا بزرگ نشدی

و تا خُرده جرأتی برایم مانده می گویم:

  دوستت دارم ای دوست من