ارزش ها و اولولیت های مهم زندگیم را یاد داشت کنم

که فردا اگر خودم را پیدا کردم

از خودم نپرسم : کدام کوچه را اشتباه پیچیدم

چرا؟ خدا فقط بگو اشتباه من کجا بود؟