خیلی خدا را شُکر می کنم

نه پُستی داشتم تا حقی با تصمیم اشتباهم ضایع شود.

نه روزی دیگران دست من بود تا آنرا پامال کنم.

و نه کارم طوری بود که برای یک لقمه بیشتر دروغ و دَغَل کنم.

خدا، مرا دوست دارد که ؛  روزیم را  در معلمی ، هنر و تفکر، قرار داد.

خدا را شُکر