مسابقات نقاشی دانشجویان تربیت معلم کشور

شیراز سال 1368

مقام نخست کشوری