این نیز بُگذرد

اما چگونه؟

راستش را بگو نکند تو همان این نیز باشی

که می گذرد؟