سرمشق چیز دیگری بود

مجبورمان کردند که این را سیاه مشق کنیم