همیشه دوستان خوبت را

در روز های بَد بشمار

وگرنه همه در وقت  خوشی و نیاز

هم عاشقند ، هم رفیق و هم مدعی