هر جا دری هست

کسی هم برای باز کردنش هست

از در زدن خسته نشو

اگر کسی نبود آنرا نمی بست