آیا دوستان شما هم تاریخ انقضاء دارند

برخی از دوستان من که خیلی زود به زود

تغییر شکل و محتوا می دهند!!