کودک فال فروشی را پرسیدم چه میکنی ؟

گفت: به آنانکه در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

 

فال امروز  فال امروز با تاریخ تولد