برای شادی بهترین دوست و نزدیکترین فامیلم

که در برف شدید شمال

عمر خودش ،همسر و فرزندش را

به جان آفرین تقدیم کرد.

یک حمد و سوره مهمان کنید

ممنونم