به بعضی ها نه باید فحش داد و نه نفرین کرد.

چون اثر ندارد؛ فقط خودت را خسته می کنی

فقط باید لبخند بزنی و رَد شوی