زیاد خوب نباش

زیاد دم دستِ همه نباش

زیاد که خوب باشی؛ دل آدم ها را میزنی

آدم ها این روزها به خوبی و صداقت آلرژی پیدا کرده اند.

زیاد دم دست باشی؛ زیادی حساب می شوی