بعضی روزها در زندگیم هست که

بیشتر از یکماه در آن پیر می شوم