اگر لبخند بزنم خیلی راحت ترم

تا برای همه توضیح دهم

که چرا ناراحتم