امشب تا دیر وقت بیدار بودم الان نزدیک صبح است جواب این سوال را پیدا نکرده ام

چرا به دوستانم هر چه محبت و خوبی می کنم

بجایش بدی و دو رنگی می بینم؟

الف- توقع من در رفاقت بالاست؟

ب- در انتخاب دوستان دقت و ملاک لازم را نداشته ام؟

ج- لقمه و محیط ذات خیلی ها را کثیف کرده است؟

د- خودم را در رفاقت ، بیش از اندازه کوچک و حقیر کرده ام؟