هیچ چیزی نمی گویم

کمی خودت را بگذار جای من

بعد به صبر من آفرین بگو

نه با غریبه می شه درد دل کرد

نه به آشنا ، اعتماد