امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهد

گر خرابی چو مرا، لطف تو آباد کند.

عقل و عشق