کسی برای ماندن نمی رود

آنکه می ماند نمی تواند برود

و آنکه میرود و دلش را می برد

 نمی خواهد که باز گردد.

عقل و عشق