گاهی چشم بستن و ندیدن خیلی بهتر است از

از چشم افتادن ، چشم زخم خوردن و یا ...

عقل و عشق