یادم باشــد قــبل از هــر کاری

با انگشـت بــه پیشانیم بزنم

تا بعــد با مشت بر فرقم نکوبــم …

عقل و عشق

پُست ثابت