این روزها

چقدر دلم می خواهد

ساعتها با یک نفر درد و دل کنم

بعد نگم:کاش بهت نمی گفتم!!!

عقل و عشق