میلاد حضرت مسیح (ع)

و آغاز سال جدید میلادی بر

هموطنان مسیحی مبارک و گرامی باد

عقل و عشق