کاش سر در آوردن از بعضی رابطه ها

و شناختن بعضی آدمها

عین معادله چهار مجهولی آسون بود