دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند؛

زیر پایت بگذار تا پله شوند ...

 

عقل و عشق