فیزیک بزودی ثابت خواهد کرد

در روز های بارانی دل تنگ تر می شود

دلتنگی چیز عجیبی نیست

باران ، بغض، خاطره و جای خالی او