کمی سبکسری لازم است

تا از زندگی لذت ببری و

کمی شعـــور، تا مشکلی برایت پیش نیاید