آخرش نفهمیدم

داستان تو ، زندگی من شد

یا زندگی من ؛ داستان تو

از اول من این تفاوت را ندیده بودم

عقل و عشق