شاید لبخندی که بر روی لب فردی است

برای پوشاندن اشک هایش است

نه از روی   شادی هایش .........