بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :
آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه

فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .

تنفر از عشق