فرهاد دلم ، خودش را نمی بخشد

بخاطر تکرار حماقت های شیرینش

عقل و عشق