گاهی باید جلوی ضرر را گرفت

حتی به قیمت ضرر

عقل و عشق