خیلی دلم می خواد بدونم وقتی

بند کتانی ات را گره می زنی

به چی فکر می کنی؟