من به چشمانم یاد داده ام ببیند ولی دل نبندد

ببخشد و بگذرد

پس نگران نباش غریبه

تو هم بزودی خاطره می شوی

عقل و عشق