دیگه کم کم خسته می شی

می رسی به جایی که دیگه

هیچ کس و هیچ چیزی برات مهم نیست

این رو میگن

بی اعتنایی در بی اعتمادی