این روزها باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ،

هم آسیاب بادی،  تصمیم با تو است

عقل و عشق