حکمت وزیدن باد

رقصاندن شاخه ها نیست.

بلکه امتحان ریشه هاست…