مراقب باشید

احساسات شما بازیچه هر عروسکی نشود

عقل و عشق