گاهی یک عکس می تواند

ساعت ها تو را در خاطراتت غرق کند

عقل و عشق