آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند

مانند کاغذ سمباده هستند.

آنها شما را می خراشند

اما در نهایت شما صیقلی می شوید.

و آنها مستهلک و فرسوده می شوند

دستبند سنگ معدنی امیتست صیقلی و پهن

شما باید کمی صبور باشید تا نتیجه را ببینید.