ابله ترین دوستان

ما خطرناکترین دشمنان هستند.

عقل و عشق