گاهی قدر کنار هم بودن را نمی دانیم

و بهانه می گیریم

و بزودی زمانی می رسد که حاضریم خیلی چیز ها را بدیم

تا فقط صدایش را در طول روز

فقط یک دقیقه آن هم از پشت تلفن بشنویم