خدایا دیدی؟؟؟
کلی باران فرستادی
تا لکه ها را از دلم بشویی...
من که گفته بودم!
لکه نیست
زخم است