یک دوست خوب مثل عطر فروشه

ممکنه بهت عطری نفروشه

اما بوی عطرش بهت می رسه

عقل و عشق