اینقدر که دوست و آشنا ؛ دورم زدند!!

 بزودی

یکی از میدان های شهر را به نام من می کنند

و یا

یک میدان از من می سازند!!

تا کسی درد وجدان نگیرد

rezap502