نه قرص و نه شربت و دوا، هیچ کدام

تاثیر ندارند به مانند ” تو

بیا که بی تو نفسم می گیرد

اکسیژنِ بی عطر ِ تو، سمّ است برام . . .

عقل و عشق