آنقدر به نوشتن عادت کرده ام

که حرف زدن از یادم رفته