روزگاریست

شیطان فریاد می زند:

آدمی پیدا کنید

سجده خواهم کرد