چه حس خوبیه که بفهمیم

گاهی دوست خوب دعای خِیریست

در حق عزیزی.

.

http://rezap502.persianblog.ir/

.

و البته چه مسئولیت عظیمی نهفته 

در این دوست داشتن ....