برهنه ات می کنند تا بهتر بشکنی

نترس گردوی کوچک

آنچه سیاه میشود

دست آنهاست

نه روی تو

نیما یوشیج